OKPar sīkdatņu izmantošanu. Lai uzlabotu interneta vietnes izmantošanu, mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk par sīkdatnēm.
.
.
Gabi.lv

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Artima” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003717772, juridiskā adrese: Rīga, Aleksandra Čaka iela 39, LV-1011), kurai pieder apavu veikali “Gabi” un interneta veikals www.gabi.lv, turpmāk – “Gabi”.
Gabi kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: artima@artima.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Gabi juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb Gabi klientu, piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – Gabi klientu.

Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):
 • potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem Gabi klientiem un pircējiem,
 • Gabi interneta veikala apmeklētājiem,
 • Gabi veikalu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (Gabi internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi (nolūki)

Gabi apstrādā personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):
 • Preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai: - klienta identificēšanai un apkalpošanai;
  - pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
  - preču piegādei (sūtīšanai);
  - preču atgriešanai vai maiņai;
  - pirkuma naudas atgriešanai;
  - garantijas saistību izpildei;
  - preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
  - komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
  - klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
  - klientu noturēšanai un lojalitātes celšanai jeb lojalitātes bonusu piešķiršanai;
  - norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
  - mājaslapas un mobilajās aplikācijās uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
  - biznesa analīzei un plānošanai;
  - statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
  - klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.
 • Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic Gabi, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:
 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Gabi saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • Klienta piekrišana;
 • likumīgās intereses – lai realizētu Gabi likumīgās intereses, kas izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem vai no Gabi un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.
  Gabi likumīgās intereses ir:
  • veikt komercdarbību;
  • veikt preču pārdošanu;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās;
  • analizēt Gabi mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • administrēt Klienta kontu Gabi mājaslapās;
  • veikt darbības Klientu noturēšanai;
  • segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
  • attīstīt preces sortimentu;
  • reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
  • nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
  • veikt Klientu aptaujas par precēm;
  • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  • nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
  • administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
  • vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

Personas datu apstrāde

Gabi veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.
Gabi apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Gabi saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Klienta atteikums sniegt Gabi personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet Gabi izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt/pārdot preci Gabi interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c.
Attiecībā uz Klientu Gabi var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).
Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei Gabi var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā Gabi rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un Gabi ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

Gabi neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas jeb, izņemot:
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomatu);
 • saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • Gabi likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Gabi likumīgās intereses.

Personas datu aizsardzība

Gabi aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Gabi saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Gabi glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Gabi vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr Gabi pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.
Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:
 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Gabi interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā www.gabi.lv/mansprofils, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot.
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Gabi piekļuvi saviem personas datiem,
 • pieprasīt Gabi veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,
 • iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Gabi likumīgajām interesēm),
 • uz datu pārnesamību.
Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Gabi pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātienē Gabi maumtirdzniecības veikalos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • privātajā kabinetā tīmekļa vietnē www.gabi.lv/mansprofils

Sīkdatņu apstrāde

Gabi tīmekļa vietne (interneta veikals) var izmantot sīkdatnes. Gabi tīmekļa vietnē (Gabi interneta veikals) var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Gabi nenes atbildību.
Apmeklējot Gabi tīmekļa vietni (Gabi interneta veikalu) lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
Gabi interneta veikalā (tīmekļa vietnē) tiek izmantoti sīkfaili, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz Gabi uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, saglabājot Klienta apskatīto preču sarakstu. Sīkfailu lietošana palīdz Gabi reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai pirkumiem. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.

Grozījumi Privātuma politikā

Gabi ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties Gabi tīmekļa vietnē www.gabi.lv/privatums.

Mazākā piegādes
maksa Latvijā: € 2.00
Bezmaksas piegāde spēkā, ja preces cena bez atlaides un vairāk nekā: € 79.00
Piegāde ar kurjeru Latvijā. Piegādes termiņš: 2-5 darba dienas.
Kontakti
Uzmanību - Diemžēl lielā ziņu un zvanu skaita dēļ mēs ne vienmēr varam atbildēt savlaicīgi. Atvainojiet par sagādātajām neērtībām. Mēs aktīvi strādājam pie tā un drīz varēsim atkal ātri reaģēt!
Konsultācija par apaviem, somām, kopšanu
Informācija par piegādi, samaksu veiktajiem pasūtījumiem un
un telefonisko preču pasūtījumu:
+371 28 44 83 73
darba dienās no 1000 līdz plkst. 1800

Informācija par pasūtījumiem ar piegādi veikalos Gabi, zvaniet:
Gabi, Kr. Barona 37
+371 29 15 76 30

Gabi, DOMINA
+371 26 44 43 12

Gabi, Tērbatas 6/8
+371 26 52 88 74

Lana Mama
+371 28 80 51 00

Gabi, Alfa
+371 27 84 21 40

Gabi, ORIGO
+371 26 31 00 98

Gabi, DAMME
+371 20 00 40 20

Gabi, MAXIMA Saharova 20a
+371 28 36 88 33

Gabi, Pilsētas pasāža
+371 29 11 87 73

Gabi, Ostmala

Dabi, DITTON NAMS
+371 25 91 35 90

Gabi, RĪGA PLAZA
+371 23 66 88 10

Gabi, MAXIMA, Vienības g. 113
+371 26 39 55 60

Gabi, Baata
+371 26 82 84 61

Gabi, Kurzeme
+371 29 908 007

Kur ir mans pasūtījums?

Atsauksme


Lūdzu izvēlēties grupu:
Sieviešu vai Vīriešu

Sieviešu Vīriešu

Lūdzu izvēlēties grupu:

Sieviešu Vīriešu
Sieviešu apavi


Vīriešu apavi


Lūdzu izvēlēties grupu:
Sieviešu vai Vīriešu

Sieviešu
Vīriešu

Lūdzu izvēlēties grupu:
Sieviešu vai Vīriešu

Sieviešu Vīriešu

Lūdzu izvēlēties grupu:
Sieviešu vai Vīriešu

Sieviešu
Vīriešu

Lūdzu izvēlēties grupu:
Sieviešu vai Vīriešu

Sieviešu
Vīriešu

Lūdzu izvēlēties grupu:
Sieviešu vai Vīriešu

Sieviešu Vīriešu

Lūdzu izvēlēties grupu:

Aerosoli Krēmi Zolītes
Auklas Birstes Apavu
lāpstiņas

Lūdzu izvēlēties grupu:
Sieviešu vai Vīriešu

Vīriešu Sieviešu
© SIA "ARTIMA", PVN reģistrācijas Nr.: LV40003717772, kontakti
Privātuma politika   Lojalitātes programma  
Atjaunināts: 19/06/2021 02:291
salidzini.lv kurpirkt.lv